Klachten

Klachten

In elke organisatie komen verschillen van mening, klachten en  conflicten voor. In de meeste gevallen wordt er snel een oplossing gevonden. Wanneer dat niet lukt, kan iemand zich wenden tot één van de drie onafhankelijke commissies.

De (algemene) klachtencommissie
Ouders, personeelsleden, meerderjarige leerlingen, maar ook derden die diensten voor de ASG verrichten, kunnen terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie wordt ingeschakeld als is gebleken dat de klacht niet in overleg tussen betrokken partijen kan worden opgelost. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de klacht. De klachtencommissie behandelt overigens geen zaken die gaan over examens in het voortgezet onderwijs.

Beroepscommissie klachten school- en eindexamens  
In de wet is geregeld dat de rector van een school maatregelen kan treffen als leerlingen zich wat betreft het examen schuldig maken aan onregelmatigheden. Bijvoorbeeld als een leerling plagiaat pleegt of examenwerk van een ander inlevert. Tegen een maatregel kan beroep worden ingesteld bij de beroepscommissie klachten school-  en eindexamens. Het besluit van de beroepscommissie is bindend.

De beroepscommissie fungeert ook als klachtencommissie voor andere examenzaken. Denk bijvoorbeeld aan de gang van zaken tijdens een examen. De commissie is in dat geval een adviesorgaan en adviseert het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist. Deze klachtencommissie is alleen werkzaam voor het voortgezet onderwijs van de stichting ASG en de stichting ABO.

Bezwarencommissie
Personeelsleden die bij het openbaar onderwijs werken, of in sommige gevallen ook ouders van leerlingen, kunnen naar de bezwarencommissie stappen als ze het niet eens zijn met een (rechtspositioneel) besluit van het bestuur.  Een bekend voorbeeld is het personeelslid dat zijn ontslag aanvecht.
De commissie is alleen werkzaam voor het openbaar onderwijs en niet voor de Stichting ABO, Stichting IKC+ en de Stichting Entrada. De bezwarencommissie adviseert het College van Bestuur, het College beslist.

Bijlagen:
Klachtenregeling
Regeling commissie bezwaarschriften ASG
Regeling beroeps- annex klachtencommisie voortgezet onderwijs examens