Almeerse Scholen Groep publiceert jaarverslag 2014

08-06-2015

De Almeerse Scholen Groep (ASG) legt met dit jaarverslag verantwoording af voor haar activiteiten voor het Almeerse onderwijs in 2014. De ASG kijkt terug op een jaar dat in het teken stond van de toekomst. In 2014 dachten we samen na over ons nieuwe Koersplan. We verstevigden onze onderwijskwaliteit en werkten hard aan professionalisering. Een jaar waarin we ‘De kracht van samen’ in optima forma in de praktijk brachten.

De ASG bracht het huishoudboekje ondanks forse bezuinigingen op orde. Het resultaat hiervan is dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Met het in 2014 opstellen van een plan van aanpak voor de besturing en inrichting van Finance en Control zetten we een belangrijke stap. De implementatie van dit plan is gestart in 2015 en is in volle gang, waarbij beide onderdelen een duidelijke eigen plek in de organisatie hebben gekregen.

Steeds beter onderwijs
Ook in 2014 waren we ons als onderwijsorganisatie zeer bewust van onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs.  Nog twee scholen hebben een zwak arrangement en werken hard aan de terugkeer naar basis. De invoering van de Wet Passend onderwijs ging van start,  waarbij scholen de plicht hebben elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Met alle Almeerse schoolbesturen en de gemeente Almere is hard gewerkt aan de vormgeving van deze wet. Omdat in Almere consensus is over de wens dat ieder kind in de eigen wijk naar school gaat, is gekozen voor de wijkaanpak, waarbij scholen zich specialiseren.

Koersplan 2015-2018
Het nieuwe koersplan 2015-2018 stond in 2014 hoog op de agenda. In talrijke bijeenkomsten in wisselende samenstellingen sprak het College van Bestuur met alle lagen in de organisatie over onze ambities voor de komende vier jaren. En die ambities bleken groot. In ons koersplan 2015-2018 leggen we de nadruk op de Almeerse variant van excellent en eigentijds onderwijs en op de vitale organisaties. We gaven onszelf vier opdrachten waarbij de maatschappij, de onderwijskwaliteit, goed werkgever- en werknemerschap en de ASG als gemeenschap centraal staan.

Sociaal Plan
Ook de voortgang van het Sociaal Plan, ingezet in juli 2013, stond in 2014 hoog op de agenda. Het bleef lang onduidelijk welke collega’s met ontslag bedreigd werden. Het College van Bestuur van de ASG en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO zijn tevreden en opgelucht dat het Sociaal Plan zonder gedwongen ontslagen op 1 augustus 2015 afgesloten kan worden. Veel mensen vonden in 2014 met hulp van de ASG of op eigen kracht een nieuwe werkplek.